go to top

Verbetering veiligheid Amsterdamse haven door publiek-private samenwerking

10 april 2017

Een nieuwe publiek-private samenwerking gaat werken aan het beter voorkomen en bestrijden van calamiteiten in de Amsterdamse haven. ORAM was vanaf het begin bij het initiatief betrokken en ondersteunt het van harte. Brandweer Amsterdam-Amstelland, Divisie Havenmeester, Havenbedrijf Amsterdam en Amsterdam Mutual Aid System (AMAS) ondertekenden hiertoe een intentieverklaring.

Brandveiligheid HavenEen eerste stap is het gezamenlijk realiseren van een brandweervoorziening in het gebied. Het is de bedoeling deze voorziening later uit te bouwen tot een breed trainings- en kenniscentrum voor veiligheid in de haven. Met deze voorziening wordt de dienstverlening van de Brandweer Amsterdam-Amstelland en AMAS verder geprofessionaliseerd en het vestigingsklimaat in de haven verbeterd. Het risicoprofiel van de haven verandert doorlopend. Met een gemeenschappelijke brandweervoorziening kunnen partijen hierop anticiperen.

Integraal veiligheidscentrum
Naast de brandweer, het havenbedrijf en AMAS hechten ook Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, Politie Eenheid Amsterdam, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en het bedrijfsleven, vertegenwoordigd door ORAM, groot belang aan een veilige haven. Deze zeven partijen hebben de ambitie om de gemeenschappelijke brandweervoorziening in de toekomst uit te bouwen tot een integraal veiligheidscentrum voor de Amsterdamse haven. Ze zullen daarvoor nauw samenwerken met als doel de veiligheid in het gebied te vergroten. 

Succesvolle voorbeelden
Deze publiek-private samenwerking (PPS) tussen de brandweer enerzijds en het havenbedrijfsleven anderzijds kent eerdere succesvolle voorbeelden. Zo is het E-nosenetwerk en de aanschaf van het blusponton Cerberus via PPS tot stand gekomen. Met dit ponton heeft de Amsterdamse brandweer de beschikking over extra bluscapaciteit en met het E-nosenetwerk wordt tijdens incidenten real-time de luchtkwaliteit gemonitord door brandweer en omgevingsdienst. 
Rein Aarts