go to top

PTA verplaatsing en bouw Javabrug op gespannen voet

De gemeente Amsterdam onderzoekt 2 alternatieve locaties voor de huidige PTA, te weten de Coenhaven in Amsterdam en de Achtersluispolder in Zaandam. De reden voor de beoogde verplaatsing van de PTA is voor de gemeente drieledig. 1. De beoogde autonome groei van de cruisesector accommoderen 2. De drukte in de binnenstad spreiden 3. De bouw van de Javabrug mogelijk maken.

ORAM is van mening dat de verplaatsing van de PTA hoofdzakelijk wordt ingegeven door het mogelijk maken van de Javabrug.  Voor de groei van de cruise is een volledige verplaatsing van de PTA niet nodig, maar is slechts een uitwijklocatie nodig. De drukte in de binnenstad is voor slechts een fractie te wijden aan de cruisepassagiers. Om de Javabrug te realiseren, is een verplaatsing van de PTA echter wel voorwaardelijk.

PTA en planning Javabrug
De beoogde planning van de Javabrug voorziet een start bouw in 2021. Dit zal direct effect hebben op de bereikbaarheid van de PTA. ORAM vindt het randvoorwaardelijk dat een nieuwe PTA volledig operationeel is op de nieuwe locatie voordat de bouw van de Javabrug de bereikbaarheid van de huidige PTA verstoort. Wanneer op korte termijn voor een alternatieve locatie wordt gekozen, zal een nieuwe PTA toch niet voor 2024 operationeel zijn. En dit lijkt dus te wringen met de planning van Sprong over het IJ.

Geen goed proces
Met het onderzoek worden de mogelijkheden en de kosten van de PTA nu pas in kaart gebracht. Toch heeft het college van Amsterdam de gemeenteraad in juli jl. al gevraagd om een voorkeur uit te spreken voor de Javabrug. De kosten van de verplaatsing van de PTA die toegerekend moeten worden aan de gewenste bouw van de Javabrug, kunnen een negatief effect hebben op de MKBA van de Javabrug. Het voorkeursbesluit van afgelopen zomer voor de Javabrug lijkt dan ook voorbarig. ORAM heeft al eerder op gewezen dat er geen bestuurlijke besluiten genomen kunnen worden zonder volledig de effecten en consequenties in beeld te hebben. Lees hier