go to top

Milieuruimte

In de haven hebben bedrijven te maken met de wettelijk vastgestelde milieuruimte. Een optimaal gebruik van de beschikbare milieuruimte zorgt dat ieder bedrijf in het havengebied zich kan blijven ontwikkelen. ORAM informeert bedrijven over de complexe en veelomvattende milieuwetgeving. 

MilieuruimteProgramma Aanpak Stikstof
Sinds juli 2015 is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden. Dit programma is opgesteld in het kader van de  huidige Natuurbeschermingswet om de stikstofproblematiek in kwetsbare Natura 2000-gebieden aan te pakken en economische groei mogelijk te maken. In de PAS is de ontwikkeling van de Haven aangemerkt als zogenaamd prioritaire project. Dit betekent dat er stikstofontwikkelingsruimte is gereserveerd voor activiteiten in de Haven. De beleidsregel PAS, die in maart 2017 door de provincie Noord-Holland wordt vastgesteld,  zorgt ervoor dat er genoeg stikstofruimte is voor alle bedrijven.

Voor meer informatie:
http://pas.natura2000.nl/
http://pas.bij12.nl/

Geluidverdeelplan 
In 2015 zijn de nieuwe geluidcontouren voor Westpoort vastgesteld. Om de geluidruimte zo optimaal mogelijk te benutten, is er een geluidverdeelplan opgesteld. Door de provincie Noord-Holland, de gemeenten Amsterdam en Zaanstad en het Havenbedrijf Amsterdam is een geluidverdeling en een toetsingsmethode op hoofdlijnen uitgewerkt. Dit zal in een bestemmingsplan worden vastgelegd dat eind 2017 van kracht moet zijn. De gekozen systematiek biedt zowel rechtszekerheid voor de bedrijven als flexibiliteit om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen.

E-nose
Om geurhinder tegen te gaan heeft het Havenbedrijf Amsterdam samen met de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, de provincie Noord-Holland en bedrijven in de haven een netwerk van elektronische neuzen uitgerold. Het eNose netwerk bestaat uit 41 elektronische neuzen die in september 2015 zijn geplaatst rondom het Noordzeekanaal en nabij olieterminals en andere bedrijven die mogelijk geur afgeven  E-noses zijn compacte instrumenten, waarmee zowel op een vaste plek als mobiel de veranderingen in de luchtkwaliteit kan worden gemeten. De E-noses bieden bedrijven mogelijkheden op het gebied van omgevingsmanagement. Verder bieden E-noses mogelijkheden om geurklachten beter te weerleggen en te verklaren.  ORAM is nauw betrokken bij dit initiatief en is gezeten in de Stuurgroep.