go to top

Loodswezen consulteert ORAM over loodstarief 2016

2 juli 2015

Het Loodswezen stelt voor de loodstarieven in 2016 te verlagen met 1,22 procent. ORAM juicht de verlaging toe, maar ziet liever op lange termijn een stabiele ontwikkeling van het tarief. Daarnaast vraagt ORAM zich af wat de financiële effecten zijn van de loodsplicht nieuwe stijl per 2018.

Foto Bij LoodstarievenACM stelt tarieven vast
Het Loodswezen consulteert jaarlijks het nautische bedrijfsleven, waaronder ORAM, over hun tariefvoorstel voor het komende jaar. De ACM (Autoriteit Consument en Markt) stelt vervolgens het tarief vast. Deze manier van toezicht is in 2008 ingevoerd om het monopolie van het Loodswezen op de loodsdienstverlening te reguleren.

Stabiele ontwikkeling loodstarief
ORAM pleit voor een stabiele ontwikkeling van de loodstarieven. Grote fluctuaties moeten zoveel mogelijk worden voorkomen. Voor 2016 is een daling voorgesteld van 1,22% ten opzichte van 2015. In 2015 bleef het tarief gelijk aan de eerste helft van 2014. Echter, halverwege 2014 werd het loodstarief zonder vooraankondiging tussentijds verhoogd met 1,74%. Oorzaak was een besluit van de ACM op bezwaar van het Loodswezen tegen het Tariefbesluit 2014. Op dit moment lopen nog procedures die mogelijk gaan doorwerken in de tarieven voor 2015 en 2016.

ORAM vindt de jaarlijkse en tussentijdse schommelingen van het tarief ongewenst. Ze leveren onzekerheid op voor de klanten van de Nederlandse Zeehavens. Daarbij zal de loodsplicht nieuwe stijl, waarover hieronder meer, waarschijnlijk gaan leiden tot (nog) grotere fluctuaties. ORAM zou graag zien dat de jaarlijkse en tussentijdse schommelingen van de tarieven opgevangen worden, bijvoorbeeld met een egalisatiefonds. Aan het Loodswezen is de vraag voorgelegd welke mogelijkheden zij ziet om de fluctuaties op te vangen.

Financiële effecten van de loodsplicht nieuwe stijl
Invoering van de loodsplicht nieuwe stijl (LNS) is voorzien voor 2018. Onderdeel van LNS is een ruimere vrijstellingsmogelijkheid van de loodsplicht. De loodskosten zullen daardoor voor een aantal reders dalen. Echter, de loodskosten zullen over een kleinere groep reders worden verdeeld. De vraag ligt nu voor wat het financiële effect hiervan is voor de groep schepen die vanaf 2018 onder de loodsplicht blijven vallen. ORAM houdt u op de hoogte van de ontwikkelingen.
Anouk de Morree