go to top

Update onderzoek naar dienstverlening Omgevingsdienst NZKG

1 december 2016

Al ruim twee jaar is de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) verantwoordelijk voor de vergunningverlening en handhaving in onze regio. Samen met de Omgevingsdienst laat ORAM de ervaringen van de afgelopen 2 jaar evalueren. Hoe verlopen de processen en waar zien we mogelijkheden voor verbetering. We hebben hiernaar een onafhankelijk bureau onderzoek laten doen. Een aantal leden van ORAM was intensief bij dat onderzoek betrokken.

Omgevingsdienst Pand
Centrale vraag in het onderzoek was: levert de bundeling van kennis en capaciteit inderdaad de kwaliteitsimpuls die ervan werd verwacht? Worden wettelijke termijnen gehaald? Hoe verloopt de informatie-uitwisseling en zijn de verleende vergunningen passend en doelmatig, zowel vanuit het publieke belang als de aanvrager.

In februari 2017 presenteren we samen met de Omgevingsdienst de resultaten. Ook hierin worden leden van ORAM actief betrokken.