go to top

Resultaten onderzoek vergunningverlening

2 februari 2017

Sinds ruim twee jaar is de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) verantwoordelijk voor de vergunningverlening en handhaving in onze regio. De regionale bundeling van vergunningverlening en handhaving in de OD NZKG was bedoeld om de kwaliteit van processen en producten te verbeteren.

Img 0008Onderzoek
Samen met de OD NZKG liet ORAM de ervaringen van de afgelopen 2 jaar evalueren, met name ten aanzien van de verlening van milieu- en bouwvergunningen. “Het belangrijkste resultaat van het onderzoek was het gezamenlijke besef dat de doorlopende verbetering van de vergunningverlening een gedeeld belang en verantwoordelijkheid is,” aldus ORAM-voorzitter Paul Wevers.

Centrale vraag van het onderzoek was: levert de bundeling van kennis en capaciteit inderdaad de kwaliteitsimpuls die ervan werd verwacht? Worden wettelijke termijnen gehaald? Hoe verloopt de informatie-uitwisseling en zijn de verleende vergunningen passend en doelmatig, zowel vanuit het publieke belang als de aanvrager.

Onderzoeksbureau CEBEON voerde het onderzoek uit met een tiental interviews met direct betrokken; een groep bedrijven in diverse sectoren binnen de haven en industrie, maar ook de OD NZKG zelf en Gemeente Amsterdam als grote opdrachtgever. Uit het onderzoek bleek dat bedrijven over het algemeen redelijk te spreken zijn over de dienstverlening, maar dat er ook duidelijke mogelijkheden zijn tot verbetering.

Ruimte voor verbetering
Zo kan het vooroverleg bij complexe vergunningen worden verbreed en verbeterd. Het casemanagement door de OD NZKG kan verder worden geprofessionaliseerd en de communicatie verdient aandacht. Maar ook de bedrijven zelf kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het verbeteren van de vergunningverlening. Door in een zo vroeg mogelijk stadium contact te zoeken met de OD NZKG, en niet pas als de plannen voor nieuwbouw, uitbreiding of renovatie in een finaal stadium zijn.

Soms laat de expertise van door bedrijven ingeschakelde extern adviseurs te wensen over. Ook dat kan heel verstorend en vertragend werken. Verder kan het kennisniveau van bedrijven ten aanzien van vergunningverlening worden verbeterd. Dit geldt zowel voor de vergunningverlening in het algemeen, als ten aanzien van specifiek aspecten, zoals het Activiteitenbesluit.

Marianne Pel, adjunct-directeur Vergunningverlening ODNZKG, geeft aan: “Dit onderzoek levert ons waardevolle informatie op over hoe wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Het kan en moet soms beter. Bijvoorbeeld door transparanter te communiceren met bedrijven over wederzijdse verwachtingen. Een aantal verbeterpunten sluit goed aan bij verbeteringen waar we zelf al mee bezig zijn.”

Commissie Vergunningverlening
Op grond van de bevindingen werkt de OD NZKG intern ook aan verbetering van het case management. Samen met ORAM gaat de Omgevingsdienst sessies organiseren die de kennis binnen bedrijven over vergunningverlening te versterken. Naar analogie van de ORAM Commissie Douane werkt ORAM ook aan de oprichting van een Commissie Vergunningverlening. In die commissie zullen bedrijven en OD NZKG op regelmatige basis onderwerpen agenderen die de kwaliteit van de vergunningverlening verder zullen verbeteren. Belangrijkste resultaat van het onderzoek is het gezamenlijke besef dat de doorlopende verbetering van de vergunningverlening een gezamenlijk belang en verantwoordelijk is.

Begin februari 2017 zijn de resultaten van het onderzoek en de op stapel staande vervolgacties gepresenteerd en besproken in het Platform Regionale Havenstrategie (PRH). Het PRH is een platform opgericht door ORAM om met stakeholders van gedachten te wisselen over zaken die van strategisch belang zijn voor het vestigingsklimaat in de Amsterdamse Havens. De kwaliteit van de vergunningverlening is daarin een essentiële bouwsteen.

Vragen? Rein Aarts