Denk aan grote projecten als Havenstad en Hamerkwartier. De huidige planvorming is daarvoor te traditioneel en ongeschikt om invulling te geven aan dit soort complexe ruimtevragen.  De gemeente alleen is niet in staat om dit soort projecten te realiseren, ook door de grote capaciteit die het vraagt van de organisatie. Daarbij is transformatie iets nieuws. Het raakt bovendien in bijna alle gevallen bedrijven. Bedrijven willen dan ook beter betrokken worden bij de plannen.

Maar we zien op dit moment dat die planvorming vaak al in een vergevorderd stadium is als bedrijven wordt gevraagd om mee te denken. Bedrijven krijgen zo maar zeer beperkt de ruimte om gedegen input te geven en weten vaak niet wat er gebeurt met hun input. Dit moet beter.

Participatieparagraaf in Omgevingswet 
Veel overheden bereiden zich op dit moment voor op de Omgevingswet. Cruciaal onderdeel van deze wet is de ‘participatieparagraaf.’ Binnen de nieuwe wettelijke kaders voor ruimtelijke ordening is een juiste vorm van participatie een ‘sine qua non’. In de huidige praktijk zien we nog te vaak dat participatie pas laat en op ad-hoc basis tot stand komt (de overheid informeert en raadpleegt – maar wie, op grond waarvan en wanneer?).

Participatie van het bedrijfsleven – kritisch en constructief partner
Wij brengen dit samen in participatieplatform De Werkende Stad. Een platform dat de participatie van bedrijven rond transformatieprojecten in de stad professioneler en effectiever moet maken. Het platform wil een kritische partner zijn die enerzijds constructief meedoet om plannen te verbeteren en anderzijds een tegenkracht is als plannen te eenzijdig zijn.

Het platform biedt deskundigheid op het gebied van economie en stedenbouw en fungeert als inhoudelijk gesprekspartner namens bedrijven voor de gemeente. Het platform reageert op plannen van de gemeente, maar zal ook zelf initiatief nemen en ongevraagd advies geven. Resultaat is dat plannen beter worden en op draagvlak en vertrouwen kunnen rekenen van bedrijven. Daarmee worden juridische procedures voorkomen en worden projecten sneller gerealiseerd.

Én het zorgt voor de cruciale vertrouwensbasis die nodig is om te investeren en de werkgelegenheid te laten groeien.

De Werkende Stad:

  • is één onafhankelijk loket dat namens het georganiseerd bedrijfsleven gevraagd en ongevraagd adviezen geeft over ruimtelijke plannen en ontwikkelingen;
  • bundelt kennis en biedt oplossingen op het gebied van (complexe) vraagstukken in de ruimtelijke ordening;
  • spreekt de taal van planologen, economen en stedenbouwkundigen;
  • geeft namens het gezamenlijk bedrijfsleven op hoog en inhoudelijk niveau invulling aan de participatieparagraaf;
  • kan een bijdrage leveren aan gemeentelijke Omgevingsplannen.
  • kijkt vanuit een MRA-schaalniveau; de meeste ontwikkelingen spelen zich immers af op regionaal (dus bovengemeentelijk) niveau.