Metropoolregio 19 december 2019

Reactie ORAM – Ondernemend Amsterdam op de concept-MRA agenda

De Metropool Regio Amsterdam beslaat een gebied van 32 gemeenten, twee provincies en de Vervoerregio Amsterdam. De MRA werkt samen op basis van de MRA Agenda. Aangezien de huidige agenda begin 2020 afloopt, is er recent een nieuwe concept agenda ontwikkeld. Eerder heeft ORAM gereageerd op de discussienotitie die ten grondslag ligt aan deze agenda. Nu reageren we op de integrale agenda.

ORAM ziet het belang van regionale samenwerking en is voorstander van vergaande samenwerking om de uitdagingen die samenhangen met de groei van de MRA aan te kunnen, of het nou gaat om ruimte, woningbouw, mobiliteit of economie. Daarmee is het cruciaal dat de MRA meer is dan een som der delen, meer dan een verzameling overheden die vrijblijvend met elkaar praten en meer dan alleen netwerken en kennis uitwisselen. Eigenaarschap en slagkracht zijn cruciaal om doorbraken te creëren die nodig zijn. Wij zijn dan ook blij dat deelnemers van de MRA-samenwerking het belang inzien van ambitieuze regionale samenwerking en het als belangrijkste opdracht zien om de samenwerking te versterken. Tegelijkertijd zien we dat veel acties in de agenda gericht zijn op de ontwikkeling van een visie of een strategie. ORAM zou hier graag meer daadkracht willen zien. Deze visies en strategieën zouden bovendien niet vrijblijvend moeten zijn, maar moeten fungeren als leidraad voor gemeentelijk beleid op deze thema’s. Slagkracht voor de MRA vraagt daarnaast ook om een sterk en slagvaardig MRA bureau met mandaat om de grote uitdagingen van de regio doeltreffend aan te kunnen. 

Een samenbindende visie op de regio en de samenwerking, die richting geeft aan het handelen van de MRA en die partners enthousiast maakt om met de MRA samen te werken, lijkt ons een goed initiatief. Daarbij juichen wij toe dat er ook meer verbindingen met niet-overheidspartners (waaronder het bedrijfsleven) worden gelegd, zoals in de Agenda staat te lezen. Betrokkenheid van niet-overheidspartners gaat wat ORAM betreft verder dan alleen via de Amsterdam Economic Board. Juist de ondernemersverenigingen, waarbij vele bedrijven in Amsterdam en de MRA zijn aangesloten, zijn in staat om zaken in beweging te brengen.  

De MRA moet ook een rol spelen in het verlichten van de ruimtedruk op Amsterdam. Dit is ook de conclusie uit de recent verschenen bedrijvenstrategie ‘Amsterdam Duurzaam Productief’, waaruit blijkt dat Amsterdam binnen de gemeentegrenzen niet meer genoeg ruimte heeft om genoeg plekken om te werken te accommoderen. ORAM moedigt een regionale aanpak aan. Amsterdam moet een schaalsprong maken van stad naar metropool om de groei op te kunnen vangen, zoals ook valt te lezen in ons rapport “Werken aan een nieuw Amsterdam”. De schaalsprong geldt ook voor de mobiliteitsoplossingen van gemeentelijke naar regionale schaal.  Daarbij is het ORAM vooral te doen om een nieuw systeem waarbij de regionale verbindingen tussen Amsterdam en de metropoolregio drastisch verbeteren.