Haven 19 november 2020

Reactie ORAM op Gemeentelijke Visie Haven

Met de Gemeentelijke Visie Haven geeft de gemeente een doorkijk naar de Amsterdamse haven in 2040. ORAM vindt het goed dat er nu een visie ligt die richting geeft en waardeert het dat bedrijven in de haven betrokken zijn bij de totstandkoming ervan.

 

ORAM vindt het van belang dat de haven in de komende jaren de ruimte krijgt om te innoveren en te verduurzamen, banen te creëren en bij te dragen aan een evenwichtige Amsterdamse economie. Daarbij past een gemeente die waakt over voldoende fysieke- en milieuruimte voor de haven en die het verzelfstandigde havenbedrijf voldoende ruimte geeft om haar rol te kunnen vervullen.

Economische bijdrage

De haven is onlosmakelijk verbonden met de stad en levert een forse bijdrage als het gaat om werkgelegenheid, toegevoegde waarde maar ook het jaarlijks dividend voor de gemeente. In de coronacrisis is bovendien gebleken dat de haven een stabiele factor is in tijden van economische instabiliteit. De haven speelt daarmee een belangrijke rol in de gezonde economische mix waar de stad naar op zoek is. Bovendien zien we in de net verschenen havenmonitor van de Erasmus Universiteit mooie cijfers als het gaat om werkgelegenheid en toegevoegde waarde. De directe en indirecte werkgelegenheid in de Amsterdamse haven steeg tussen 2017 en 2019 met ruim 3.500 banen tot bijna 35.000 totaal voor Amsterdam (71.500 voor NZKG). Banen voor praktisch opgeleiden én banen voor de nieuwe economie.

Kees Noorman, directeur ORAM: “Het gaat goed met de haven en de toekomstperspectieven zijn rooskleurig. De gemeente erkent de bijdrage van de haven meer dan voorheen, maar hier en daar zie je dat de handrem er nog wel op zit. Wat ons betreft zetten we er gezamenlijk vol de schouders onder.

Vestigingsklimaat

De Amsterdamse haven is een internationaal knooppunt van ladingstromen. De plek waar drie Europese TEN-T corridors – snelwegen voor de scheepvaart – beginnen. Een cruciale doorvoerhaven voor talloze goederen naar het achterland. Een plek die nationaal een rol van betekenis speelt. Langjarige investeringen van (reeds gevestigde en nieuwe) bedrijven in de regio zijn van groot belang om de haven succesvol te laten bijdragen aan de economie, te innoveren en de energietransitie te kunnen bekostigen.

“Vertrouwen in de haven en in de overheid is en blijft essentieel. Een visie helpt daarbij, maar het is van belang dat  de gemeente zich hard blijft maken voor een gunstig vestigings- en investeringsklimaat.

ORAM ziet de huidige omstandigheden en uitdagingen dan ook als een logisch vertrekpunt om aanvullend aandeelhouderschap van het havenbedrijf te verkennen. Dit is wat ons betreft de beste stap om zowel de Amsterdamse als (inter)nationale belangen van de haven goed te behartigen. Maar ook om cruciale investeringen in energietransitie en circulaire economie in onze regio te ontgrendelen. 

Versterken energietransitie en circulaire economie

De gemeente Amsterdam heeft grote ambities voor de haven op het gebied van de energietransitie en circulaire economie. Met o.a. TET en het Netwerk Circulair wil ORAM bijdragen om deze ambities te realiseren. Tegelijkertijd spreekt de gemeente over de ‘compacte haven’ doelend op het efficiënt en effectief gebruiken van de ruimte. Uiteraard moeten we zuinig omgaan met de beperkte ruimte en moeten we verdichten waar dat mogelijk is. Maar energietransitie en de circulaire economie vragen nou eenmaal om serieuze fysieke- en milieuruimte. Dit besef ziet ORAM nog beperkt terug bij de gemeente.

“Voor de opslag van waterstof zijn grotere veiligheids-contouren nodig dan voor fossiele brandstoffen. Circulaire industrie brengt meer geur-, geluid- en stof-overlast met zich mee. Het is maar de vraag of dat past in een ‘compacte haven’.

Voorts ziet ORAM de urgentie en ambitie om samen met het Noordzeekanaalgebied te komen tot een integrale, sterke propositie voor de energietransitie die bestaande bedrijven aanmoedigt en nieuwe bedrijven en investeringen aantrekt. Er zijn veel initiatieven, waarbij de overheid een belangrijke faciliterende en stimulerende rol kan spelen. Sterke partners als het Rijk kunnen hierin ondersteunen.

Woningbouw

Door de 40-70.000 geplande woningen in Haven-Stad moeten huidige havengebieden worden getransformeerd naar hoogstedelijke woon-werkgebieden. Ook in Zaanstad en de IJmond schiet het aantal woningbouwplannen omhoog. Hiermee gaat belangrijk havengebied verloren. In de regio is bovendien weinig ruimte voor het opvangen van industriële bedrijven die hierdoor moeten worden uitgeplaatst. De gemeente zal hier een sterke inspanning moeten leveren.

We moeten oppassen dat woningen geen bedreiging gaan worden voor havenbanen. Het is daarom belangrijk om de toegezegde uitbreidingsruimte voor de haven, de Houtrakpolder, te gaan verkennen. Nu is een goed moment om hier het voortouw in te nemen.

De Gemeentelijke Visie Haven kunt u hier vinden.