Ruimte voor werk 1 juli 2021

Reactie op nieuw plan Haven-Stad

De ontwikkeling van Haven-Stad krijgt vervolg in het zgn. “integraal raamwerk” dat de gemeente ontwikkeld heeft. Het stuk sorteert voor op de ruimtelijke inrichting van het gebied. ORAM heeft met een zienswijze gereageerd op het integraal raamwerk.

 

Het integraal raamwerk richt zich op de toekomstige inrichting van Haven-Stad. Het is een volgende stap in de voorbereiding en planning van de gebiedsontwikkeling. In onze reactie hebben we aandacht gevraagd voor het proces van transformatie, de rol van de haven, de verkleining van de milieucontouren, mobiliteit en werkgelegenheid.

De planontwikkeling van Haven-Stad heeft grote impact op bestaande bedrijven in het gebied, maar besteedt weinig aandacht aan het proces van transformatie en de gevolgen daarvan. Wij zien als ORAM op dit moment teveel onzekerheden voor gevestigde bedrijven en dit komt het ontwikkelingsproces niet ten goede.

Voorts moet wat ORAM betreft de havenfunctie ongestoord worden gecontinueerd. Het stuk wekt bijvoorbeeld de indruk dat er in bestaande vergunningen van bedrijven wordt ingegrepen, wat de rechtszekerheid en vergunde positie van bedrijven aantast.

We vragen ook aandacht voor de af- en aanvoer via weg en spoor, die van essentieel belang is voor een grote zeehaven als Amsterdam. In het bijzonder transport van gevaarlijke stoffen laat zich niet goed mengen met verstedelijking. ORAM wil dan ook dat het havenbedrijfsleven geen nadelige gevolgen ondervindt van een eventuele aanpassing van de routering als het gaat om bereikbaarheid.

Over het algemeen valt ons op dat het integraal raamwerk nauwelijks aandacht besteedt aan economie en werkgelegenheid. Het integraal raamwerk meldt dat er ruimte is voor 45.000 tot 58.000 arbeidsplaatsen met een divers palet aan werkgelegenheid. ORAM vraagt zich af om wat voor arbeidsplaatsen het hier gaat. Wij maken ons zorgen dat productieve banen hier het onderspit delven en dat Haven-Stad vooral de plek wordt voor de thuiswerker.

De zienswijzen zullen de komende periode door de gemeente worden beantwoord en verwerkt in een definitieve versie.