Haven 25 mei 2021

ORAM positief over NOVI status NZKG

Het Noordzeekanaalgebied (NZKG) is officieel aangewezen als NOVI-gebied. ORAM is positief over deze toekenning, omdat het NZKG dringend behoefte heeft aan keuzes die op een hoger schaalniveau worden gemaakt. Zeker wanneer het aankomt voor voldoende ruimte voor haven en industrie.

 

In de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) wil het kabinet samen met regio’s optrekken in gebieden waar grote en complexe opgaven spelen, die essentieel zijn voor Nederland en die vragen om een integrale aanpak. ORAM wijst al langer op het belang van zo’n integratie aanpak in verband met de groeiende vraag naar ruimte rondom het NZKG. Er liggen veel ruimteclaims op het gebied, voor de haven, industrie, energietransitie en circulariteit, maar ook voor bijvoorbeeld wonen en recreëren.

Weinig ruimte veel wensen

We weten allemaal dat er weinig ruimte is om onze ambities op bovenstaande terreinen allemaal waar te maken. Bovendien hebben we in het NZKG te maken met een groot aantal gemeenten en stakeholders, die hun eigen wensen hebben en belangen behartigen, neergelegd in Omgevingsvisies en bedrijvenstrategieën.

Proces

Het is een positieve ontwikkeling dat de ministeries van Infrastructuur & Waterstaat en Economische Zaken & Klimaat zich samen met andere departementen en het Bestuursplatform NZKG gaan buigen over een goede balans in alle ruimtevragen in het gebied.

Het uitvoering geven aan de NOVI kenmerkt zich doordat het een permanent en aanpasbaar proces is, met een terugkerende cyclus van vier jaar. Die eerste cyclus start na vaststelling van de definitieve NOVI en beslaat de periode 2021 tot en met begin 2025. Wanneer daar voldoende aanleiding voor is, kan de NOVI tussentijds worden aangepast. De eerste NOVI-voortgangsbrief aan de Tweede Kamer verschijnt voor de zomer 2021.

Bedrijfsleven betrekken

ORAM staat klaar om de belangen van de bedrijven in het gebied te behartigen aan de NOVI-tafel. Bedrijven zijn immers onmisbaar om de innovaties en investeringen te doen die het NZKG nodig heeft om de uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden. We zien uit naar een goede samenwerking met vruchtbare resultaten!