Vereniging 7 januari 2019

ORAM jaarprogramma 2019

Hoe maken wij het verschil voor bedrijven en ondernemers in Metropool Amsterdam? U leest het in ons jaarprogramma 2019. Om ook in de toekomst als vereniging van betekenis te blijven, zijn we in 2017 en 2018 nieuwe wegen ingeslagen. Dat maken we dit jaar nog manifester. Proactief, positief en gericht op participatie van onze leden. Met coalities, enquêtes, nieuwe vormen van verbinding en veel netwerkmogelijkheden.

De kracht van verbinding

Verenigen begint bij verbinden. Vanzelfsprekend doen we dat offline; bij netwerkbijeenkomsten en in commissies. Dit jaar voegen we daar online en mobiel aan toe. Informatie over bedrijven, contacten leggen met andere leden, aanmelden voor events, evaluaties, afspraken maken met andere deelnemers, het is onmisbaar om nog meer uit ons netwerk te halen en het lidmaatschap nog relevanter te maken voor u.

Netwerken en events
Dat betekent uiteraard niet dat we offline stil zullen zitten. Vanzelfsprekend organiseren we de grote seizoensborrels, maar we hebben ook nieuwe events op de rol staan, bijvoorbeeld over de kansen van nieuwe technologie voor uw bedrijf. Onze nieuwe ‘leden voor ledenserie’ zetten we voort,

de eerste staat gepland op 28 februari. Gedurende het jaar breiden we het programma uit met nog meer (inhoudelijke) bijeenkomsten. Maar altijd met ruimte voor netwerken en zakendoen.

Coalities
Aan onze belangrijkste thema’s verbinden we leden in coalities: een diverse groep ondernemende leden die elk vanuit eigen expertise een bijdrage willen leveren en mee willen denken. Ook aan ‘netwerken en events’ willen we leden koppelen om met ons mee te denken over de invulling van verbinden en verenigen in de toekomst. Zo bouwen we coalities voor optimale mobiliteit, voor verantwoorde energietransitie, voor ruimte voor werk en voor netwerken en events.

Bestuur
Naast de coalities vormen de bestuursleden een belangrijke doelgroep. We gaan zorgen voor meer diversiteit in het bestuur, voor meer verbinding tussen bestuursleden onderling, tussen bestuur en leden en tussen bestuur en bureau. We streven ernaar dat elk bestuurslid een eigen portefeuille krijgt die hij/zij met ondersteuning van het bureau beheert.

Enquêtes
Wat onze leden vinden en verwachten – workwise uiteraard – dat willen wij heel graag weten. Om terug te geven aan bestuurders en politici. Om zichtbaar te maken. Om onze lobbyprogramma’s te onderbouwen en om onze events te verbeteren. Het komende jaar benaderen we onze achterban dus bij tijd en wijle met vragen.

Agenda voor de toekomst

Onze thema’s komen rechtstreeks uit onze  Blauwdruk (2017), de toekomstvisie van ondernemend Amsterdam op stad en regio. Dat werk is nog niet klaar. Dit jaar zetten wij onverminderd in op:

1. Optimale mobiliteit voor werkend Amsterdam
Als we nu niets doen, is (ondernemend) Amsterdam straks onbereikbaar. De capaciteit van de infrastructuur en het OV-netwerk staat onder druk. En dat zal de komende jaren alleen maar verder toenemen.

Wij zoeken samen met leden, gemeente en vervoers- en mobiliteitsaanbieders naar slimme oplossingen voor bereikbaarheid; we scheppen orde in de wirwar aan initiatieven; we praten met overheden en vervoersorganisaties voor een slimmere en betere benutting van het huidige netwerk en pleiten voor een regionale aanpak van mobiliteit. Kortom, we doen er in 2019 alles aan om optimale mobiliteit weer bereikbaar te maken voor werkend Amsterdam.

2. Energietransitie
Energietransitie in regio Amsterdam is een omvangrijk proces waar bedrijven volop mee bezig zijn. ORAM zet zich als vertegenwoordiger van het bedrijfsleven in voor een gezamenlijke, concrete en realistische vormgeving van de transitie.

Zo nemen wij ook in 2019 actief deel aan de projecten uit de klimaattafel Industrie Noordzeekanaalgebied. Want wij willen (de innovaties van) het bedrijfsleven verbinden aan de transitiedoelstellingen in de regio. Daarnaast treden wij met onze regionale energietransitieontbijten op als verbinder tussen bedrijven, overheden en andere stakeholders.

3. Ruimte voor werk
In 2018 deden wij onderzoek naar de beschikbaarheid van werklocaties in Amsterdam in de nabije toekomst. Door alle woningbouwplannen staan deze zodanig onder druk dat de ‘ruimte voor werk’ met 20% afneemt. Dat is enorm. In 2019 presenteren wij een strategie voor het complexe Amsterdamse ruimtevraagstuk. Een alternatief voor de lange termijn dat rechtdoet aan de Metropool die Amsterdam is. Met ruimte voor wonen, recreëren en werken. Leefbaar én metropolitaan.

4. Nieuwe wereldhaven
De ambitie is Amsterdam uit te laten groeien tot een veelzijdige Metropool. Cruciaal hierin is ruimte. Ruimte voor werk, economie, bouw- en stadslogistiek, maar ook voor energietransitie en circulaire economie. Die specifieke ruimte heeft de haven; het is een logistiek knooppunt, uniek in zijn combinatie met luchthaven en dataport.

Amsterdam kan zonder de haven de toekomst niet aan. Die overtuiging zit ons als havenbranchevereniging in het dna. Die overtuiging overbrengen op anderen is waar we dit jaar nog meer werk van zullen maken. Door samen op te trekken met Amports en door extra versterking op public affairs. Maar ook in onze commissies, zoals de cacaocommissie, de commissie energieopslag, de commissie scheepsagenten en scheepsbewegingen steken we extra energie. Zo geven we samen met onze leden concreet invulling aan een stevige positie, operatie en stroomlijning van de haven.

Participatie
De dialoog met de stad voeren we niet alleen. We trekken samen op met de andere verenigingen. In die open samenwerking bereiken we meer. Zo hebben we het afgelopen jaar hebben een start gemaakt met het opzetten van een onafhankelijk platform.

Een platform om de structurele dialoog tussen stad en bedrijfsleven bij ruimtelijke plannen beter vorm te geven Het komende jaar willen we op deze en andere manieren gezamenlijk  participatie van het bedrijfsleven een definitieve plek geven in beleidsontwikkeling.

Oplossingen in de regio
We gaven het al aan in de Blauwdruk: woningbouw, bereikbaarheid, digitalisering, talentontwikkeling en energietransitie. Amsterdam kan binnen zijn gemeentegrenzen op geen enkel terrein de toekomst aan. De oplossingen overstijgen zonder uitzondering de gemeentelijke maat en moeten worden gezocht in de regio mét de regio. Sterker nog: de toekomst van Amsterdam ís de regio. Komend jaar zullen wij dat telkens weer benadrukken bij bestuurders, politici en beleidsmakers.

Kortom

Verbindingen met de regio, met collegaverenigingen, met beleidsmakers, politici, overheden en toezichthouders. Maar vooral met u, de leden. Dat is waar onze focus ligt dit jaar.  ORAM – voor Ondernemend Amsterdam.