Ondernemen 29 mei 2018

Onze reactie op het coalitieakkoord

Het nieuwe stadsbestuur heeft vorige week het  coalitieakkoord gepresenteerd. Lees hieronder onze reactie op de belangrijkste ondernemersthema’s.

Hoofdthema’s

r1. Ruimte voor ondernemen: het coalitieakkoord zet ambitieus in op woningbouw: 7500 woningen per jaar. Maar een groeiende stad heeft niet alleen woningen nodig. Er moet ruimte zijn voor wonen, recreëren én werken. Deze drie basisfuncties horen in balans. Een visie hierop ontbreekt. Sterker nog, wonen verdringt werken. Dat kan niet vinden, wij. Want ondernemen is economie, is werkgelegenheid. Daarom pleit ORAM voor samenhangende ruimtelijke plannen waarin wonen, werken en recreëren alle drie voldoende aandacht en ruimte krijgen. Lees meer over ORAM ruimte voor ondernemen.

2. Optimale mobiliteit: In het coalitieakkoord wordt breed ingezet op bereikbaarheid en mobiliteit. Dat is goed nieuws! Maar we missen de verbinding met de regio. Mobiliteit is een (boven)regionaal vraagstuk. Amsterdam bereikbaar is de regio bereikbaar. Volgens ons los je het mobiliteitsvraagstuk niet op binnen Amsterdam, maar door samenwerking in de Metropoolregio.

Daarnaast wil het college een schaalsprong maken met openbaar vervoer en nieuwe mobiliteit. Bijvoorbeeld met het doortrekken Noord/Zuidlijn naar Schiphol, diverse lightrailverbindingen en mogelijkheden om autobezit te verminderen. Daar zijn wij blij mee,  zeker waar die initiatieven worden ontplooid in samenwerking met het bedrijfsleven. Want de oplossing zit hem in creativiteit en publiek-private samenwerking.. En wat te denken van het doortrekken van de metro naar Almere, Zaanstad en Purmerend? Lees meer over ORAM optimale mobiliteit.

3. Verantwoorde energietransitie: de coalitie geeft prioriteit aan energietransitie. Daarvoor komt een speciaal fonds van 150 miljoen euro. Het doel is om richting 2050 een forse vermindering van CO2-uitstoot te realiseren en per 2040 te zorgen voor een aardgasvrij Amsterdam. We zijn positief dat het college hierin de samenwerking zoekt met het bedrijfsleven via het sluiten van een lokaal klimaatakkoord’. Via dat akkoord gaat het College samen met ondernemers en investeerders op innovatieve wijze invulling geven aan de energietransitie. Wat ORAM betreft ligt hierbij de nadruk op ‘concreet’ en ‘realistisch’. Erken de waarde van de (bestaande) industrie in het versnellen van innovatie voor energietransitie. Lees meer over ORAM verantwoorde energietransitie.

Naast onze drie hoofdthema’s vallen ons twee andere punten op:

Participatie: goed dat het college gaat voor democratisering en nieuwe vormen van participatie. In de Ruimtelijke ordening en stedelijke ontwikkeling speelt de Omgevingswet een sleutelrol in de invulling van die participatie. ORAM gaat deze participatie samen met andere lokale en regionale ondernemersverenigingen vormgeven via ‘de Ondernemende Stad’, een onafhankelijk platform dat expertise bundelt voor een evenwichtige ruimtelijk-economische ontwikkeling van stad en regio.

Regionalisering: de tijd dat Amsterdam zelfstandig de opgaven waar de stad voor staat op kan lossen ligt achter ons. We gaven het al even aan bij mobiliteit, maar op alle grote uitdagingen zoals ruimtelijke ontwikkeling, de arbeidsmarkt, bereikbaarheid, duurzaamheid en het internationale vestigingsklimaat, is een regionale visie en intensieve regionale samenwerking cruciaal. In het collegeakkoord is hiervoor nauwelijks aandacht. Op alle genoemde thema’s ligt de focus uitsluitend binnen de gemeentegrenzen. Om de metropooluitdagingen slagvaardig aan te pakken zal het college snel en op basis van gelijkwaardigheid moeten investeren in de relaties met buurgemeenten, provincie en Rijk. Op de genoemde thema’s moet er een stevig gezamenlijk programma worden ontwikkeld.

Een voorbeeld van het ontbreken van een regionale aanpak is de manier waarop het college naar de toekomst van de PTA kijkt:

De Gemeente Amsterdam heeft recent uitgebreid onderzoek gedaan naar mogelijke locaties om de passagiersterminal (PTA) te verplaatsen indien de Javabrug gebouwd gaat worden. Dit onderzoek is uitgevoerd in samenspraak met de Gemeente Zaanstad, Havenbedrijf Amsterdam en Passenger Terminal Amsterdam. Uit het onderzoek kwam de Coen- en Vlothaven als beste locatie naar voren. Het College heeft de voorkeurslocatie afgelopen december bevestigd. Het geeft geen blijk van zorgvuldige besluitvorming dat dit nu resoluut aan de kant wordt geschoven. Zo ga je als Amsterdam niet met je buren en je bedrijfsleven om.

Wilt u het hele akkoord lezen? Ga naar: amsterdam.nl/coalitieakkoord