Haven 16 november 2021

Hoe kijkt de Amsterdamse politiek naar de haven?

Op 16 maart ’22 is het weer zover: de gemeenteraadsverkiezingen. De Amsterdamse politiek bereid zich al voor met kandidatenlijsten en verkiezingsprogramma’s. ORAM heeft de verkiezingsprogramma’s van de diverse politieke partijen op een rijtje gezet rond het thema Haven.

Ondanks dat er geen kiezers wonen in de haven en bedrijven niet kunnen stemmen, wijden de meeste partijen een paragraaf aan de haven in hun programma. Het belang van de haven, onder meer voor de circulaire economie en de energietransitie, wordt door veel partijen onderstreept. We nemen je mee in de verkiezingsprogramma’s van Groen Links, D66, VVD, PvdA, SP en CDA waar we de relevante haveninformatie voor je uit hebben gehaald.

GroenLinks 

“De haven is een spil in de Amsterdamse circulaire economie, haar bedrijfsvoering wordt daarom volgens het donutmodel gevoerd. De gemeente zorgt dat ze sturingsinstrumenten heeft om er op toe te zien dat de publieke belangen gewaarborgd worden. De haven analyseert de milieu-impact van de goederen en grondstoffenstromen die door de haven lopen en stelt ambitieuze plannen op om bij te dragen aan de circulaire economie. Hierbij wordt sowieso gestopt met de doorvoer van soja. Door te investeren in de ontwikkeling van nieuwe duurzame technologieën versterken we de verbinding tussen de haveneconomie en de stedelijke kenniseconomie. De gemeente draagt bij aan de realisatie van infrastructuren voor waterstof, stoom, elektra en CO2 voor circulaire clusters.”

“De druk op de binnenstad wordt verminderd door de cruiseterminal te verplaatsen naar een geschikte locatie buiten het centrum, bijvoorbeeld de Coenhaven.”

“De haven van Amsterdam is een belangrijke partner in de klimaattransitie door ruimte te bieden aan duurzame energie als fossielvrije energiehub. De overslag van steenkolen en benzine wordt sneller afgebouwd tot nul. Contracten met op- en overslagbedrijven worden niet meer verlengd.”

D66 

“Schiphol en de Haven zijn essentieel voor de internationale concurrentiepositie van Amsterdam, het halen van de duurzaamheidsdoelen, en het banenaanbod in de stad: de aan de Haven en Schiphol gerelateerde directe en indirecte arbeidsplaatsen in de regio wordt elk geschat op meer dan 60.000. De combinatie van de levendige stad met haar talent en onderwijsinstellingen, de luchthaven en de zeehaven biedt een unieke kans om duurzame doelen om te zetten in concrete stappen. Dat vergt echter samenwerking en durf, waarbij de gemeente wat D66 betreft een belangrijke rol speelt. De Amsterdamse Haven speelt een onmisbare rol in de ambitie om Nederland ‘de waterstofrotonde van Europa’ te maken voor de energietransitie in Amsterdam en daarbuiten. We werken samen met relevante partijen om de benodigde ruimte, investeringen en talent te vinden om dit te realiseren; Wat D66 betreft blijft de Haven een onmisbare rol spelen in de circulaire economie. Naast  activiteiten op het gebied van afvalverwerking en bouwmaterialen, moet de gemeente met  de Haven samenwerken om te kijken op welke andere terreinen de circulaire ambities op grootschalig niveau kunnen worden versterkt. We zorgen voor een goede balans tussen wonen en werken in de Haven, en de bereikbaarheid van inwoners en logistiek.”

“Deelnemingen en commercieel vastgoed worden geëvalueerd. We vinden een balans  tussen publiek belang, toegevoegde waarde van de gemeente en andere partijen. Zorg bij mogelijke afstoting dat er heldere kaders zijn voor betrokkenheid van nieuwe partijen om het belang van de stad en haar inwoners te waarborgen. Zet het vrijgekomen geld alleen in voor de lange termijn. Bijvoorbeeld gezien het (inter)nationale belang van de haven, onderzoek rol andere publieke organisaties.”

“Circulaire economie vereist het recyclen en vervoeren van spullen. Dit willen we regionaal doen en niet in China of overzee. D66 wil dat de haven daarom bedrijvenruimte over houdt voor het verwerken van materialen en productieprocessen in de circulaire economie.”

VVD 

Behoud (maak)industrie en nijverheid 
“Naast de banen van de toekomst, veelal in digitale en technische sectoren, zijn ook de maakindustrie, de logistiek, de circulaire industrie en de productieve bedrijvigheid voor Amsterdam onontbeerlijk. De coronacrisis heeft laten zien dat de economie niet te veel van één sector afhankelijk moet zijn. De maakindustrie behelst meer dan vervuilende en ouderwetse industrie. Er vallen ook maritieme bedrijven of bierbrouwerijen onder. Dit soort bedrijven dragen bij aan de diversiteit, het karakter van de stad en leveren banen voor praktisch opgeleiden. Niet iedereen werkt voor een start-up of op de Zuidas. Fysieke ruimte, die momenteel zwaar onder druk staat, is een voorwaarde voor de ontwikkeling van dit soort bedrijven. Een goed voorbeeld hiervan is de Amsterdamse haven. De scheepsreparatiewerf biedt bijvoorbeeld honderden banen, maar het wil de gemeente maar niet lukken de benodigde ruimte veilig te stellen. Niet alles kan worden opgeofferd voor woningbouw. Daarnaast biedt de haven kansen om Amsterdam een grote speler te maken in de energietransitie, die de gemeente nu op te kleine schaal aanpakt. De VVD wil dat actief met maak-bedrijven wordt samengewerkt om de positie van deze bedrijven in de circulaire economie te versterken.”

“De VVD vindt dat Amsterdam met alle modaliteiten optimaal internationaal- en nationaal bereikbaar moet zijn (zie bereikbaarheid). Schiphol, internationale treinen en een cruise terminal horen daarbij.”

“Binnen Amsterdam Noord kan de Oost-Westverbinding worden verbeterd. De VVD wil een onderzoek om te bezien hoe dit, mede met het oog op Haven Stad, vorm kan krijgen.”

“De VVD steunt de komst van de ondertunneling van de A10 Zuid (Zuidasdok) en pleit voor een verdere versterking van de Ring A10 op drukke knelpunten zoals bij de bouw van Haven Stad en Sluisbuurt.”

PvdA 

“De haven, de industriezone en de stad raken steeds nauwer verweven met elkaar. Dat is een goede ontwikkeling, maar moet met grote zorgvuldigheid gebeuren. Het bedrijventerrein Westpoort ruimte voor vitaal ondernemerschap, maakindustrie, grootstedelijke verzorging en distributie. Die ruimte is schaars en kostbaar, maar is van internationaal belang. Daarop moet de stad zuinig zijn. Westpoort zal het brandpunt vormen van de energietransitie in de metropoolregio. De gemeente moet daar proactief mee omgaan en het gebied samen met marktpartijen doorontwikkelen. Nu de besluitvorming rondom Havenstad is afgerond, moet deze transitie voortvarend en met hoge prioriteit worden uitgevoerd. De gemeente mag hiervoor niet bezuinigen op de ambtelijke inzet.”

“De haven en de deelgebieden van Westpoort vormen samen het grootste aaneengesloten bedrijventerrein van Nederland. Er is daar drugshandel en ondermijnende criminaliteit, maar het specialistische Haventeam van de politie is opgeheven en de gemeentelijke verantwoordelijkheid voor het gebied is verdeeld over meerdere diensten. Er moet één coördinatieteam voor het hele gebied komen dat de aanpak van ondermijning voor heel Westpoort organiseert.”

“De gemeente kan slimmer omgaan met de spreiding van energieslurpende activiteiten van bedrijven en gaat in overleg met de netbeheerder investeren in voldoende transformatorhuisjes en onderstations.”

“Alle bedrijventerreinen duurzaam: Ontwikkelaars van bedrijventerreinen worden gestimuleerd om een infrastructuur aan te  bieden waarmee bedrijven diensten, producten en deelservices gezamenlijk gebruiken. Bij de (her)ontwikkeling van terreinen wordt actief onderzocht of de gehuisveste bedrijven elkaars reststromen kunnen gebruiken.”

“De PvdA wil een meer diverse economie die lokale productieketens helpt en steunt en maakindustrie een volwaardige plek in de stad geeft. We moeten ambachten herwaarderen. Het vestigingsbeleid voor het Amsterdams midden- en kleinbedrijf kan zo veel beter.”

“Elke sector heeft zijn eigen uitdagingen, zoals het toenemende tekort aan vakmensen in het onderwijs, de zorg en de techniek. Om die uitdagingen het hoofd te bieden, moeten bedrijven, onderwijs en overheid samen aan de slag. De maakindustrie, installatiebedrijven en ambachten in Amsterdam moeten ruimte krijgen in de stad. Zij zijn belangrijk voor een diverse en circulaire economie. Dit doen we middels banenpacten, waarbij de gemeente en werkgevers de krachten bundelen om meer banen te creëren, en met maatwerkscholing. Het 1000-Banenplan in Amsterdam Zuidoost is hiervan een geslaagd voorbeeld.”

“Voor het herstel van de Amsterdamse economie is het hervinden van diversiteit noodzakelijk. Een diverse economie heeft een gevarieerder aanbod en kan daarmee meer Amsterdammers aan werk helpen dan nu het geval is. Een diverse economie maakt de stad bovendien minder kwetsbaar voor economische schokken, omdat ze niet meer zo zwaar leunt op een beperkt aantal sectoren. Die nieuwe economie ontstaat niet vanzelf. De stad gaat via bestemmingsplannen, gronduitgifte, vergunningen, regelgeving en beleid meer sturen op het soort bedrijvigheid dat hier wil ondernemen.”

SP 

“Maakindustrie in de haven: de coronacrisis maakt duidelijk dat de economie van Amsterdam te eenzijdig is gericht op toeristen en consumptie. De SP wil dat er genoeg ruimte blijft in de stad voor productiebedrijven en de maakindustrie. Op deze manier behouden we voldoende werk voor praktisch opgeleide Amsterdammers. De scheepsreparatiewerf in Noord moet behouden blijven, op de huidige locatie of elders in de haven. En er moet experimenteerruimte in de haven komen voor circulaire bedrijven op industriële schaal.”

CDA

“Amsterdam heeft een robuuste, diverse en levendige economie waar zowel de grote spelers (onze luchthaven Schiphol, de haven en grote internationale ondernemingen) als het midden- en kleinbedrijf kunnen floreren. Werknemers vanuit de hele wereld willen graag komen wonen en werken in onze stad.”

“De grote spelers (Schiphol en de haven) doen vaak rechtstreeks zaken met de gemeente, net als grote internationale bedrijven: ze zijn van onmisbare waarde als economische motoren voor de stad. Tegelijk hebben deze spelers veel invloed op onze lokale economie, op de werkgelegenheid en het uiterlijk of leefbaarheid van de stad. Onbekend maakt onbemind, en voor veel inwoners van Amsterdam staan de voordelen van de haven en Schiphol ver van hun belevingswereld. Hier valt nog veel terrein te winnen.”

“De haven is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis en de toekomst van de stad. De haven en de bedrijven in het havengebied leveren een onmisbare bijdrage aan onze economie. Het beleid van de gemeente moet erop gericht zijn de fundamentele logistieke rol te behouden en versterken. Maar ook in de haven wordt ruimte schaars: plannen voor woningbouw moeten niet ten koste gaan van het behoud van cruciale bedrijven en werkgelegenheid. Daarom komt er een heroverweging van een deel van de plannen voor Havenstad. Het gebied kan bovendien een belangrijke rol spelen in de energietransitie: daar is ook veel ruimte voor nodig.”

“Bedrijven, met name de grote ondernemingen, moeten hun verantwoordelijkheid nemen om onze leefomgeving schoon te houden en bewuster met energie om te gaan. Als gemeente kunnen we voorwaarden stellen die bijdragen aan een schonere stad en gezondere werkplekken. Hiertegenover staat ook dat Amsterdam zonder grote en kleine bedrijven en ondernemingen minder economische dynamiek en aantrekkingskracht zal hebben. Daarom vinden wij ook dat er ruimte moet zijn – met oog voor de belangen van inwoners en de natuur – voor bedrijven, Schiphol en de haven om zich verder te ontwikkelen.”

“De coronacrisis heeft de Amsterdamse economie hard getroffen. De gemeente moet de komende jaren hard aan de slag om het herstel te ondersteunen en te werken aan een meer diverse economie met een open vestigingsklimaat. Naast de economie en diensten, moet Amsterdam ruimte houden en bieden voor productie, de maakindustrie en circulaire bedrijvigheid.”

“Om verschillende vormen van werkgelegenheid te behouden moeten bedrijven de ruimte krijgen. Het belang van werkgelegenheid moet eerder en beter worden meegewogen in planvorming. Amsterdam kan de grote ruimtelijke en economische vraagstukken niet alleen oplossen: een betere samenwerking met het Rijk en met gemeenten in de regio is vereist.”

“Het verkeer in de stad moet schoner worden. We willen verder investeren in oplaadmogelijkheden voor elektrisch vervoer en walstroom-mogelijkheden realiseren voor grote cruiseschepen en riviercruises.