Ruimte 27 januari 2021

Gemeente ontwikkelt Omgevingsvisie Amsterdam 2050

Het College van B&W van Amsterdam heeft een concept omgevingsvisie gepubliceerd. Een belangrijk document dat de visie op de ruimtelijke ontwikkeling en fysieke leefomgeving van Amsterdam in 2050 weergeeft en bindend is voor de gemeente. De omgevingsvisie wordt gemaakt in het kader van de Omgevingswet die 1 januari 2022 in werking treedt.  De Omgevingswet betekent namelijk  een decentralisatie van verantwoordelijkheden van Rijk naar gemeenten.

 

De hoofdlijn in deze omgevingsvisie is de verwachte groei van de stad. Die groei moet niet alleen binnen de stadsgrenzen worden opgevangen, maar vraagt om een schaalsprong naar de regio. De visie zet in op regionale spreiding van stedelijke voorzieningen en werkgelegenheid  en daarmee het vergroten van de stedelijke kwaliteit van kernen als Almere, Zaandam, Purmerend en Hoofddorp.

Ook in de stad zelf stapt Amsterdam af van het denken van uit één centrum naar een meerkernige ontwikkeling, waar stadsdelen zich op eigen voorwaarden en naar eigen behoeften ontwikkelen tot grootstedelijke stadscentra. Deze ingreep in de structuur van de stad acht de gemeente mogelijk door bedrijventerreinen te ontwikkelen tot  stadsbuurten, zoals Haven-Stad, Schinkelkwartier en de noordelijke IJ-oevers en door in de bestaande centra van Nieuw-West, Zuidoost en Noord flink te investeren in stedelijkheid.

Ondanks dat de gemeente in de omgevingsvisie zegt 200.000 arbeidsplaatsen te willen creëren maakt ORAM zich zorgen over de plannenwolken die boven diverse grote bedrijventerreinen hangen en het dreigende verlies van bedrijvigheid. Functiemenging van wonen en werken wordt gezien als een heilige graal, maar blijkt in de praktijk heel moeilijk. Een andere oplossing – verplaatsing van bedrijven naar andere gemeenten binnen de MRA – biedt ons inziens ook maar beperkt soelaas aangezien ook omringende gemeenten omvangrijke woningbouwplannen ontwikkelen.  Bovendien is dat geen oplossing voor stadsverzorgende bedrijven.  

De omgevingsvisie is nog niet definitief aangenomen. In de komende weken wordt het stuk ter inzage gelegd. ORAM zal een zienswijze indienen op dit definitieve concept. Ook de gemeenteraad zal zich er nog over buigen  

Zie hier de concept versie