go to top

Een nieuw plan voor betere planvorming

28 mei 2018

De schaarse ruimte in de metropool Amsterdam zorgt voor complexe ruimtelijk-economische vraagstukken. Wij denken dat die vraagstukken alleen kunnen worden opgelost met nieuwe innovatieve samenwerkingsvormen. Want de huidige planvorming is te traditioneel en past niet langer bij de dynamiek in de stad.

Ondernemende StadParticipatieparagraaf
Veel overheden bereiden zich op dit moment voor op het in werking treden van de Omgevingswet. Cruciaal onderdeel van deze wet is de 'participatieparagraaf.' Binnen de nieuwe wettelijke kaders voor ruimtelijke ordening is een juiste vorm van participatie een 'sine qua non'. In de huidige praktijk zien we nog te vaak dat participatie pas laat en op ad-hoc basis tot stand komt (de overheid informeert en raadpleegt - maar wie, op grond waarvan en wanneer?).

Eén loket
Om deze participatie vanuit het bedrijfsleven naar een structureel hoger niveau te brengen, hebben de ondernemersverenigingen in de regio de handen ineen geslagen voor een nieuw platform 'De Ondernemende Stad'.

De Ondernemende Stad:

  • is één onafhankelijk loket dat namens het georganiseerd bedrijfsleven gevraagd en ongevraagd adviezen geeft over ruimtelijke plannen en ontwikkelingen;
  • bundelt kennis en biedt oplossingen op het gebied van (complexe) vraagstukken in de ruimtelijke ordening;
  • spreekt de taal van planologen, economen en stedenbouwkundigen;
  • geeft namens het gezamenlijk bedrijfsleven op hoog en inhoudelijk niveau invulling aan de participatieparagraaf;
  • kan een bijdrage leveren aan gemeentelijke Omgevingsplannen.
  • kijkt vanuit een MRA-schaalniveau; de meeste ontwikkelingen spelen zich immers af op regionaal (dus bovengemeentelijk) niveau.

Met dit onafhankelijke platform willen we de structurele dialoog tussen stad en bedrijfsleven opnieuw vormgeven. Met als doel breder gedragen plannen en betere implementatiekansen. De Ondernemende Stad is niet reactief, maar proactief. We willen  stijgen op de participatieladder, want informeren alleen past niet meer.