Column 26 september 2019

Een goed huwelijk

“Woningbouw, bereikbaarheid, digitalisering, talentontwikkeling en een circulaire economie. De oplossingen overstijgen zonder uitzondering de gemeentelijke maat.”
Portret Oram

Dat schreven wij op de kop af 2 jaar geleden in onze visie op de toekomst van Amsterdam, ter gelegenheid van ons 100-jarig jubileumfeest. De regio vormt de sleutel om de grote uitdagingen van Amsterdam aan te kunnen. En, zo gaven we aan, projecten moeten op regionaal niveau worden opgepakt.

Dit weekend realiseerde ik me dat er nog veel werk aan de winkel is als het gaat om regionalisering. Ik las zaterdagochtend in diverse kranten over het evaluatierapport ‘Meer richting en resultaat – Evaluatie bestuurlijke samenwerking Metropoolregio Amsterdam (MRA)’. Een evaluatie waarvoor velen waren geïnterviewd in de afgelopen maanden, waaronder ikzelf. De kop van het Parool was even veelzeggend als onrustbarend: “Regio ergert zich aan Amsterdam”

Zeker, regionale samenwerking is niet eenvoudig. Het is complex, veelkoppig en de druk is groot. Het is voor bestuurders gemakkelijker om binnen het bekende terrein van de gemeentegrenzen te blijven. De regio is niet sexy. Veelzeggend is dan ook dat het evaluatierapport pas dit weekend in de media kwam. De publicatie was al half augustus.

Desondanks wil ik (weer) een lans breken voor de MRA. De vrijblijvendheid moet eruit zoals in het rapport valt te lezen. Het is tijd voor een geformaliseerde relatie. En een goede relatie bovendien.  

Met een Metropool die de leiding neemt en een Regio die wordt betrokken en op waarde geschat. Met gelijkwaardigheid en respect voor de ander, maar ook stevige gesprekken wanneer nodig. Zoals in de aanbevelingen staat: “Met een heldere, gezamenlijke koers. Met bindende afspraken en sterke uitvoeringsprogramma’s.” Ik pleit ervoor.  Het maakt de bestuurlijke samenwerking niet alleen beter, maar levert ook concrete oplossingen voor de complexe uitdagingen van Amsterdam.  En het wordt er uiteindelijk leuker op. Ook niet onbelangrijk.

Of zoals we het 2 jaar geleden zeiden: “We moeten toe naar een andere state of mind; naar een onbegrensd Amsterdam, open source. De deuren moeten open. Binnen de stad, tussen de regiogemeenten, richting provincie en Rijk, en veel verder. De toekomst van Amsterdam krijgt alleen glans als we erin slagen drempels te slechten en grenzen te doorbreken.”

Een goed huwelijk. 

Kees Noorman
directeur van ORAM, Ondernemervereniging Regio Amsterdam