Ondernemen 5 november 2021

Bedrijven investeren niet in onzekerheid

Recent luidde VNO-NCW, gesteund door tal van burgemeesters, de alarmbel over het afnemende vestigingsklimaat in Nederland. Inmiddels ligt er ook een manifest. We vragen Kees Noorman, directeur van ORAM, hoe hij aankijkt tegen het vestigingsklimaat in de regio Amsterdam.

Waar gaat het manifest over?
“Er zijn groeiende zorgen over het Nederlandse klimaat voor internationaal opererende bedrijven. Een goed vestigingsklimaat is belangrijk voor werkgelegenheid en leefbare regio’s. Het breed gesteunde manifest roept een nieuw kabinet op om gezamenlijk te werken aan verbeteringen op zes terreinen: een goede leefomgeving, een goed opgeleide beroepsbevolking, kennis en innovatie van wereldklasse, excellente verbindingen binnen Nederland en met het buitenland en een betrouwbare en voorspelbare overheid”

Hoe zit het in Amsterdam met het vestigingsklimaat?
“We zien dat de boven geschetste nationale uitdagingen ook gelden voor Amsterdam. Specifiek in onze regio is er een tweeledig beeld. Je ziet bijvoorbeeld dat bedrijven in de start-up en scale-up fase een heel goede voedingsbodem hebben in Amsterdam. Er heerst hier een prettig klimaat door de aanwezigheid van talent, de internationale uitstraling en verbindingen en de aantrekkelijke voorzieningen in de stad. Aanvullend daarop heeft de ‘ Triple Helix’ van kennis, overheid, bedrijfsleven in Amsterdam nog wel wat aandacht nodig. Met name de samenwerking kan beter. Daarnaast zie ik een grotere rol voor ondernemers weggelegd. Tegelijkertijd zien we dat andere sectoren als maakindustrie, productieve industrie en logistiek meer druk ervaren. Gebrek aan ruimte speelt daar een rol, zeker voor bedrijven met een hindercontour. Wij denken dat de overheid daar veel meer oog voor moet hebben, want anders dreigen we belangrijke werkgelegenheid te verliezen. Ook de arbeidsmarkt en de energievoorziening in de stad laten krapte zien en vormen beperkende factoren voor het vestigingsklimaat.”

Je hebt het ook vaak over de ‘tone of voice’, wat bedoel je daarmee?
“We zien in de stad soms een ‘anti-grote-bedrijvensentiment’. Maar die bedrijven heb je keihard nodig om te investeren, bijvoorbeeld in de energietransitie. Er wordt vaak geroepen wat we niet willen, maar we moeten roepen wat we wel willen. Bedrijven gaan niet investeren in onzekerheid. Die moet je zoveel mogelijk wegnemen. Bedrijven zijn echt bereid om verantwoordelijkheid te nemen, maar dan moet de tone of voice waarin je met elkaar spreekt wel constructief zijn. “

Najaarsforum
Op ons Najaarsforum op 18 november met als thema ‘Opgroeien in Amsterdam en doorgroeien in de wereld’ spreken we verder met start en scale ups.

Meer informatie over de de berichtgeving over het manifest op de website van VNO-NCW.