Column 31 mei 2021

Als een knop aan de boom

Beste leden,

Na ruim een jaar van beperkingen in onze bewegingsvrijheid, maken we nu met iedere persconferentie een stap naar meer versoepelingen. De wereld lijkt weer open te barsten, als een knop aan de boom. En dat is goed nieuws, in het bijzonder ook voor Amsterdam. De stad is economisch harder getroffen dan welk gebied dan ook in Nederland. We bleken kwetsbaarder dan we dachten en daar moeten we als stad van leren. Bijvoorbeeld door een grotere diversiteit in de economie te stimuleren. Gelukkig hebben veel van onze leden hun business overeind gehouden, ook in deze rare tijd.

 

Onlangs werd bekend dat het Noordzeekanaalgebied (NZKG) als officieel NOVI-gebied is aangewezen. In de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) wil het kabinet samen met regio’s optrekken in gebieden waar grote en complexe opgaven spelen, die essentieel zijn voor Nederland en die vragen om een integrale aanpak. ORAM wijst al langer op het belang van zo’n aanpak in verband met de groeiende vraag naar ruimte rondom het NZKG. Er liggen veel ruimteclaims op het gebied, voor de haven, industrie, energietransitie en circulariteit, maar ook voor bijvoorbeeld wonen en recreëren. 

De toekenning zie ik als goede kans om dingen te regelen, al blijf ik benieuwd hoe het plan concreet wordt uitgewerkt. ORAM staat in ieder geval klaar om aan de NOVI-tafel aan te schuiven en de belangen van de bedrijven in het gebied te behartigen. Want het zijn de bedrijven die de onmisbare schakel vormen om innovaties en investeringen te doen in het NZKG.

Van het NZKG naar de Zuidas, waar recent een mobiliteitsonderzoek is gedaan. Een bijzondere situatie, omdat een groot deel van de medewerkers thuiswerkt en niet of nauwelijks naar de Zuidas reist. Wanneer dit wel gebeurt, dan wordt er aanzienlijk meer met de auto gereisd dan met het OV. Driekwart geeft aan na corona gemiddeld één tot drie dagen per week thuis te willen werken. Dat zijn de belangrijke conclusies, die invloed hebben op de bestaande bereikbaarheidsissues. 

Naast meer fietsen en OV kan door spreiden de bereikbaarheid van Zuidas blijvend worden verbeterd. Dat kan door woon-/werkverkeer te spreiden gedurende de dag, over de week en middels verschillende modaliteiten, waaronder de toepassing van deelmobiliteit. Met de komst van Mobility as a Service Zuidas (MaaS) in het najaar van 2021 is de inzet van diverse mobiliteitssystemen te realiseren. Mogelijk biedt structureler thuiswerken een aanvullende uitkomst.

ORAM heeft zich de afgelopen tijd ook hardgemaakt voor een zo aantrekkelijk mogelijk aanbod van online bijeenkomsten. Dat blijven we graag doen, maar wij verheugen ons nu meer dan ooit op het opengooien van de deuren om onze leden te ontvangen en te horen hoe zij terugkijken en vooral vooruitkijken. 

Kortom, er gloort hoop.
En de zon laat zich ook weer eens zien!

Kees Noorman
Directeur