Ruimte 6 december 2019

Advies commissie IJ-oeververbindingen en reactie ORAM

De commissie IJ-oeververbindingen heeft advies uitgebracht. Graag informeren wij u over de belangrijkste bevindingen.

Vraagstuk

De commissie is gevraagd een visie over verbindingen van de IJ-oevers op te stellen. Het vraagstuk waarover de commissie zich boog is dus niet de Javabrug, maar oeververbindingen over het IJ binnen de ringweg A10. Hiervoor bekijkt de commissie de ontwikkelingen rondom het IJ en in het Noorzeekanaalgebied. Waar en hoe kunnen de oevers van het IJ (en een deel van het Amsterdam-Rijnkanaal) het beste worden verbonden?

De belangrijkste conclusies van de commissie zijn wat ons betreft:

  • Het IJ blijft in elk toekomstscenario een belangrijke waterweg. “De nautische drukte op het IJ is voor een groot deel gerelateerd aan functies van de haven die van belang zijn voor de regio Amsterdam zelf. Het IJ blijft daarnaast in elk toekomstscenario een voor de binnenvaart belangrijke as in het verdeelsysteem van Nederland.”
  • De commissie kiest niet voor de Javabrug maar voor het doortrekken van de binnenring (fiets) in Noord. Op dit moment is het tracé Marnixstraat-Weteringschans-Sarphatistraat aangewezen als belangrijkste fietsverbinding in het centrum. De belangrijkste IJ-oeververbindingen moeten vervolgens aansluiten op deze binnenring. “Deze vanuit stedenbouwkundig standpunt wenselijke zoekgebieden lijken samen te vallen met de zones waarin ook vanuit een nautisch perspectief mogelijkheden voor verbindingen zijn: in de buurt van het Stenen Hoofd, en in de buurt van het Azartplein”.
  • Het debat gaat volgens de commissie niet over een brug of tunnel. Die keuze wordt ook niet gemaakt op dit moment. “De commissie ervaart dat in het verleden (te) snel aannames zijn gedaan, waarmee een van de opties onwenselijk werd verklaard. We stellen dat het mogelijk is om een brug veilig te maken voor scheepvaart – net als dat het even perfect mogelijk is om van een tunnel een veilig, vlot, en aangenaam onderdeel van het openbare domein te maken. Maar dan moeten er wel heldere criteria voor beide opties worden opgelegd.”

Reactie

ORAM is voorstander van een goede verbinding van de IJ- oevers, rekening houdend met de veiligheid en de nautische belangen van de Amsterdamse haven(bedrijven). De commissie heeft een gedegen onderzoek en analyse opgeleverd, waarbij een zorgvuldige weging van alle belangen heeft plaatsgevonden. We zien uit naar het vervolg van het onderzoek en blijven actief betrokken in dit dossier. 

Lees hier het hele rapport ‘Genereus verbonden – naar een grootstedelijke samenhang’

Over de adviescommissie

September 2019 startte deze adviescommissie onder leiding van MIT-professor Alexander D’Hooghe. Ook ORAM sprak deze commissie over het belang van een IJ-oeververbinding die rekening houdt met de scheepvaart en tegelijkertijd een oplossing biedt voor de drukte op de IJ-veren.