go to top

Vooroverleg bij vergunningen onmisbaar

16 juli 2018

Bij de Commissie Vergunningen bespraken we het ‘vooroverleg’, de eerste fase in het verlenen van met name de complexere vergunningen. Vervolgens kwamen de implicaties van de nieuwe Omgevingswet aan bod. Deze wet zal vanaf 2022 grote gevolgen hebben voor de wijze waarop vergunningen worden verleend.

Foto Start Commissie VergunningenGoed vooroverleg basis voor goede vergunning
Bij complexe (milieu-)vergunningen is goed vooroverleg essentieel voor het verdere verloop van de vergunningverlening. Susanne Ritsma van de Omgevingsdienst NZKG illustreerde dit met een aantal concrete voorbeelden uit hun eigen praktijk. Eigenlijk is het raadzaam om het formele vergunningtraject pas in te gaan nadat het vooroverleg ertoe heeft geleid dat alle lichten op groen staan. Veel aanvragers lijken dit niet te weten of te onderschatten. Het is verstandig om voldoende tijd voor het vooroverleg in te ruimen (soms is de doorlooptijd zelfs langer dan de formele aanvraagprocedure) en hierbij eventuele adviseurs intensief te betrekken. Met name in de informatieverstrekking hierover en ook in het verwachtingenmanagement blijkt nog een wereld te winnen.

Nieuwe Omgevingswet levert nog volop vragen
Vanaf 2022 vindt de vergunningverlening plaats binnen een nieuw wettelijk kader: de Omgevingswet. Die Omgevingswet is de grootste verandering in meer dan 50 jaar in de manier waarop we de ruimtelijke ordening en het milieubeheer met elkaar organiseren. Wim Mulder van de Omgevingsdienst en Marijn Bodelier, advocaat bij Greenberg Traurig gaven hierover een presentatie. Veel zekerheden die de huidige vergunningverlening nog in zich heeft gaan verloren. De vergunningverlening wordt veel meer maatwerk, waarbij een groter deel van de onderzoekslast bij de aanvrager zal komen te liggen. Bodelier plaatste daarmee grote vraagtekens bij de kans dat de nieuwe wetgeving tot de beoogde versnelling en vereenvoudiging van de vergunningverlening zal leiden. De Omgevingsdienst wil de komende jaren alvast gaan ‘droogzwemmen’ met onderdelen van de nieuwe wetgeving om zo proefondervindelijk kennis en ervaring op te gaan doen. Het is de bedoeling dat hiervoor vanuit de Commissie Vergunningen casussen worden aangeleverd.

Over de Commissie Vergunningen
Vergunningverlening is voor veel bedrijven een belangrijk, maar ook complex traject. Het doel van de ORAM Commissie Vergunningen (CV) is de optimalisatie van het vergunningverleningsproces. Het tweede doel is om over en weer elkaars kennisniveau in relatie tot vergunningverlening te verhogen. De CV is een initiatief van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) en ORAM. Lees meer