go to top

Veel kansen om samenwerking te verbeteren bij vergunningverlening

ORAM commissie Vergunningen trapt af 

21 november 2017

ORAM heeft een Commissie Vergunningen opgericht. Dit is in navolging op ons onderzoek naar de kwaliteit van de vergunningverlening door de Omgevingsdienst NZKG (OD) eind 2016. De commissie wil zorgen voor goed overleg tussen bedrijven en de OD.

Foto Start Commissie VergunningenRein Aarts, adjunct-directeur ORAM: ‘Dit was een uitstekende start van de commissie. We hebben veel ideeën om de samenwerking te verbeteren en de vergunningverlening te optimaliseren. Open communicatie is daarbij cruciaal!’       

Samen met bedrijven
Voor het startoverleg werd een aantal bedrijven uitgenodigd die gezamenlijk het spectrum bedrijven in het NZKG representeren, met name uit sectoren waar qua vergunningverlening de komende jaren de nodige ontwikkelingen worden verwacht. Aanwezig waren vertegenwoordigers van: CWT, GPS Group, Havenbedrijf Amsterdam, Rietlanden, United Biscuits en VCK.

Ideeën voor toekomstige onderwerpen waren er volop, zoals: het verbeteren van onze interne processen, de inrichting van het vooroverleg, wettelijke ontwikkelingen zoals de Omgevingswet, raakvlakken met andere bevoegd gezagen en inzicht in elkaars planning. Afgesproken is dat ORAM en OD NZKG in het voorjaar van 2018 de volgende bijeenkomst van de commissie organiseren.

Over de Commissie Vergunningen
De commissie deelt kennis over concrete onderwerpen rond de vergunningverlening in het Noordzeekanaalgebied (geen individuele gevallen/ casuïstiek). De commissie begint klein, maar wordt mogelijk uitgebreid met partijen als Rijkswaterstaat/waterkwaliteitsbeheerders, Veiligheidsregio’s en andere bevoegde gezagen met vergunningverleningstaken of met bedrijven uit provincie Flevoland en Utrecht. Na een jaar wordt de effectiviteit van de commissie geëvalueerd.

Interesse?
Heeft u interesse in deelname of vragen over de commissie? Neem contact op met Rein Aarts.

Over ORAM
ORAM zet zich in voor een optimaal ondernemersklimaat in de regio Amsterdam. In commissies verbinden wij bedrijven met overheden, toezichthouders en andere instanties. Doel is samenwerking en overleg om te komen tot meer efficiëntie, procesverbetering en oplossingen voor een goed ondernemersklimaat. Lees meer over ORAM.